โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล หน้าโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช